top of page
NewHat.png

TULEOHUTUSPAIGALDISTE

HOOLDUS

Hooldust reglementeeritavad seadusaktid:

 • Tuleohutuse seadus.

 • Siseministri määrus nr. 17. 

 • EVS 812 osa 5: 2014

 • EVS 812 osa 7: 2018

 • EVS 812 osa 8: 2018

 • EVS 919: 2013

 • EVS 1838. 2013

 • EVS 50172: 2005

 • EVS EN 50849: 2017

 • EVS EN 12845;2015+A1;2020

 • EN 54- 14: 2019

 • EVS EN 62305 osa 3: 2011

 • Siseministri määrus nr. 1. 

 • EVS EN 15004.

 • Siseministri määrus nr. 39.

 • EVS-EN 671-3:2009

§ 31. Tuleohutuspaigaldise omaniku kohustused

  Tuleohutuspaigaldise omanik peab:

  1) tagama tuleohutuspaigaldise korrashoiu ja katkematu toimepidevuse;

  2) korraldama ettenähtud juhtudel tuleohutuspaigaldise vaatlust, kontrolli ja hooldust;

  3) omama dokumentatsiooni tuleohutuspaigaldise ja selle kontrolli ning hoolduse kohta.

SM määrus 17 § 28. Tuleohutuspaigaldis

Tuleohutuspaigaldise peab hoonesse paigaldama ning seda kontrollima ja hooldama tuleohutuse seaduse kohaselt.

 

Tulekahjusignalisatsioon

Autonoomne tulekahjusignalisatsiooni andur

Hooldab anduri kasutaja ise.

Autonoomne tulekahjusignalisatsiooni süsteem

Reglementeerimata. (paigaldajal peab olema Turvatehnik 4 pädevus).

Automaatne tulekahjusignalisatsiooni süsteem

Hooldus:

Süsteemi kasutaja teostab igapäevast vaatlust ja kontrolli.

Pädevisiku / firma poolt kord kvartalis ja kord aastas.

Automaatne tulekustutussüsteem

Sprinkler-, veeudu-, deluge (avatud spriinklerid või drentšerid) ja vahtkustutussüsteemid.

Iganädalane. Kasutaja ülevaatus ja kontrolltegevused

Omaniku poolt iganädalane vaatlus ja hooldus.

Teenindus, katsetus ja hooldusplaan

Igakuine, kvartaalne, pooleaastane, aastane, kolmeaastane ja 10- aastane.

Teostab pädevisik, kellel peab olema asjakohane registreering Majandus- ja tegevusregistris (MTR).

Inspekteerimine

Üks kord 25 aasta tagant.

Automaatne gaaskustutussüsteem

Kasutajale mõeldud ülevaatuse programm. Teostatakse kord nädalas ja kord kuus kasutaja poolt.

Kord kvartalis, kord pooleaasta tagant ja kord aastas

Teostab pädevisik, kellel peab olema asjakohane registreering Majandus- ja tegevusregistris (MTR).

 

Suitsutõrjesüsteemid

Hooldus:

Süsteemi kasutaja teostab igapäevast vaatlust ja kontrolli.

Pädevisiku / firma poolt kord kvartalis ja kord aastas.

 

Evakuatsiooni valgustus

Igapäevast kontrolli teostab kasutaja.

Pädevisik teostab hooldust kord kuus ja kord aastas.

 

Tuletõrje voolikusüsteem

Tuletõrjepumpade olemasolul pumplaseadmete hooldust teostatakse kord kuus.

Voolikusüsteemi korrashoiu tagamine on objekti omaniku kohustus. Voolikusüsteemi korrashoid tagatakse nende regulaarse vaatluse, kontrolli ja hooldusega. Kontrolli ja hoolduse tulemused fikseeritakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

Omanik vaatab üks kord kvartalis üle voolikusüsteemi seisukorra.

 

Vaatlus sisaldab toiminguid veendumaks, et voolikusüsteem oleks kasutamisvalmis, nähtav, omaks kasutusjuhendit, sellele juurdepääs ei oleks takistatud ning sellel ei oleks nähtavaid defekte, korrosiooni ja lekkeid. Vaatlusel ilmnenud puuduste korral rakendatakse abinõusid puuduste kõrvaldamiseks.

 

Voolikusüsteemi kontroll, hooldus ja andmete säilitamine

Voolikusüsteemi kontrollimisel ja hooldamisel juhindutakse standardiseeria EVS-EN 671 nõuetest ning voolikusüsteemi juurde kuuluvate osade tootjapoolsetest juhistest.

 

Voolikusüsteemi ja selle veeandmisvõime tõhusust kontrollitakse, kui vaatluse tulemused seda nõuavad, kuid mitte harvem kui üks kord aastas.

 

Isik, kes kontrollib ja hooldab voolikusüsteemi, säilitab andmeid kontrolli ja hoolduse toimingute kohta vähemalt viis aastat pärast kontrolli ja hoolduse teostamist.

 

Kord 5 aasta tagant tuleb teostada voolikute survestamist.

IMG_9194-2.jpg
bottom of page